LRUT
روش ارزیابی خطوط لوله با تکنولوژی Guided Wave
1-مقدمه
دستورالعمل موجود برای اجرای روش غیر مخرب Long Rang-Ultrasonic روی لوله های مذفون زیر زمینی UG یا لوله های روزمینی A/G را برای مشخص کردن خوردگی داخلی می باشد. هدف از اعمال این روش ارزیابی خوردگی داخلی برای حالاتی که خطوط تحت شرایط خورنده قرار دارند می باشد.
 2- موارد فنی
تکنولوژی Guided Wave ، دارای ابزاری است که توانایی ارزیابی طول زیادی از لوله را جهت خوردگی دارد. در آزمایش Ultrasonic انتقالی یک موج به صورت تجمعی در ناحیه آزمایش ارسال می شود و بعد از عبور از تبدیل گر (Transducer) به سازه منتقل می گردد. بنابراین امواج ارسال شده توانایی Scan محل سطح تحت آزمایش را داشته و تمام سطوح در ناحیه مشخص شده ارزیابی می گردد.
هر چند در این روش برای لوله های مدفون یا دارای پوشش و عایق در برخی از سطوح ممکن است خطا رخ دهد. ولی با یک عدد تبدیل گر که (Transducer) قابلیت پوشش دادن سطح بزرگی وجود دارد امکان ارسال امواج در راستای هر سازه ای وجود دارد. در این دستگاه می توان از تبدیل گرهای ویژه ای استفاده کرد. که شکل آنها به صورت حلقه می باشد. که این حلقه های تبدیل گر دور لوله نصب می گردند. به طوریکه محل قطر لوله قابل پوشش دادن است و اپراتور می تواند طول مشخصی از لوله را نیز در همه اطراف لوله تحت آزمایش قرار دهد. طول لوله که به صورت موثر می تواند تحت آزمایش قرار بگیرد بستگی به فاکتورهای زیادی دارد که در شرایط ایده آل و مناسب حداکثر طول مورد آزمایش چندین ده متر است. در شرایط نامناسب که بستگی به نوع پوشش ،‌خم در لوله و انشعابات آن دارد این عدد به چند متر کاهش پیدا می کند.
در شرایط مختلف و در شرایط مرزی و نواحی مرده (Dead Zone) این روش برای طول های کمتر از سه متر مناسب نمی باشد.
Guide Wave توانایی عبور از محل نصب شیرآلات و انشعابها را ندارد و در مواردی در حضور خم ها نیز انجام آن توصیه نمی شود. بنابراین در مواردی که خم وجود دارد. آزمایش را می بایست در دو قسمت جداگانه انجام داد.
به منظور درک روش کار این تکنولوژی می بایست به این موضوع توجه کرد که تبدیل گر حلقوی
 ( Transducer Ring)  وظیفه ارسال و دریافت امواج را بر عهده دارد.
 شکل a نمونه ای از حلقه های تبدل گر( Transducer Ring)  که دور لوله نصب شده اند را نشان می دهد. و ناحیه ای که تحت آزمایش می باشد نیز در این شکل مشخص شده است. نتایج مربوط به آزمایش در شکل b نشان داده شده است.
 سیستم Guided Wave از سه جزء اولیه تشکیل شده است. این سه جزء در شکل a نشان داده شده است. تبدیل گر حلقوی ( Transducer Ring) ، سیستم ابزار دقیقی نشان گر موج Weve Marker  و رایانه کنترلگر .حلقه تبدیل گر ( Transducer Ring)  با توجه به قطر لوله مشخص می شود و می تواند به صورت فنری یا المنتهای Piezoelectric وجود داشته باشند. با توجه به این که تبدیلگر به صورت حلقوی است. کل محیط لوله به صورت الکترونیکی قابلیت ارزیابی را دارد. تمام سطوح ارزیابی شده به وسیله یک سیستم کامپیوتری و اتصال مشخص قابل ارزیابی می باشد. در مواقع کنترل ابزار دقیقی علائم، گزارشی است که این سیستم به ما ارائه می دهند.