صنایع سازه های فلزی و ساختمان

کاربرد جوشکاری الکترواسلگ در ساخت سازه های فلزی و باکس های ساختمانی

با استفاده از این فرایند میتوان سرعت تولید باکس های ساختمانی را افزایش داد و باعث افزایش راندمان و بازدهی تولید شد و در نهایت هزینه های تولید را کاهش داد. 
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

   ثبت نام سمینار رایگان آموزش جوشکاری الکترواسلگ

   بازرسی فنی و تست های NDT سازه های فلزی