کاتالوگ

Download
    
گزارش تست های تایید دستورالعمل جوشکاری

برای فرآیند جوشکاری الکترواسلگ با استفاده از نازل مصرفی الکوجوش
شامل : دستورالعمل جوشکاری به شماره :WPS-LS-001 
گزارش تایید دستورالعمل به شماره : PQR 131
گزارش رادیوگرافی به شماره : 36072-1
گزارش آزمون کشش , خمش و متالوگرافی
آزمایشگاه : مرکز پژوهش متالورژی رازی

                                                                                                                                                                      
 
Download
راهنمای فنی نازل الکو جوش 

نازل های مصرفی جوشکاری الکترو اسلگ
اطلاعات عمومی و فنی الکترو اسلگ
مراحل مونتاژ و جوشکاری باکس
جدول انتخاب نازل الکوجوش
شرایط نگهداری و استفاده نازل الکوجوش

 
Download
مقاله جوشکاری الکترواسلگ
 

فرآیند جوشکاری سرباره الکتریکی با تکنیک نازل مصرف شونده
- اصول فرآیند و انواع روش کار
- مزایا و محدودیت‌ها
- مواد مصرفی جوشکاری
- طراحی اتصال و پارامترهای جوشکاری
- کاربرد در صنایع مختلف


 
Download
جدول مقایسه ای جوشکاری وجه چهارم باکس با نازل الکوجوش
به روش الکترو اسلگ با روش سنتی
 
Download
مقایسه اقتصادی جوش وجه چهارم استیفنر به باکس با نازل الکوجوش
در روش سنتی و روش جوش الکترواسلگ
برای باکس ورق 30mm , استیفنر 25mm و ابعاد 50*50
 
Download
دستورالعمل رویه جوشکاری

فرایند جوشکاری الکترواسلگ با نازل الکوجوش

(Welding Procedure Specification (WPS
 
Download